Slovníček pojmů

Adaptace zaměstnanců - Adaptace nového zaměstnance představuje proces seznamování pracovníka s organizací, s jeho náplní práce, úkoly, stylem práce a celkovými podmínkami.

Adaptační programy - Definují soubor opatření, která mají za cíl podpořit odbornou a sociální adaptaci nových zaměstnanců v organizaci.

Adžňa - Šestá čakra - Čakra čela, nazývána též „třetí oko“ je místo nejvyšší moudrosti a poznání.

Ageismus - Ageismus je proces diskriminace jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku.

Anaháta - Čtvrtá čakra - Oblast, která je velmi důležitá pro vnitřní duchovní rozvoj.

Analýza pracovních místa - Analýza pracovního místa, také někdy používáme název analýza náplně práce zaměstnance, je základním kamenem veškeré personální práce v organizaci.

Anatomie kompetence - Dovednosti, znalosti, sociální role, vnímání, povahové rysy a motivy.

Animizmus - Náhled, že duše je principem života, víra, že duchové působí i v přírodních jevech, kult různých představ o duši.

Apán mudra - Mudra Apán pomáhá z těla odstraňovat škodlivé látky a také při bolesti.

Apiterapie - Je léčba produkty včel.

Aquaterapie - Léčení vodou dobře propracovali Vincenc Priessnitz a farář Šebastián Kneipp.

Aromaterapie - Prostředky aromaterapie jsou rostliny a to buď čerstvé nebo sušené a jejich části.

Assessment centrum - Assessment centrum se používá především jako účinná metoda výběru pracovníků na vyšší manažerské profese.

Balanced Scorecard (BSC) - Balanced Scorecard je především nástrojem manažerů, který slouží k zaměření podniků na dlouhodobé a úspěšné strategie.

Bardo - Bardo znamená přechodový stav či mezistav.

Behaviorální pohovor - BEI, neboli Behavioural events interview – behaviorální interview, je založeno na hlavní myšlence, že naše minulé chování může předpovědět naše budoucí chování.

Benefity - Benefity jsou formou motivace a výhod udělené zaměstnancům.

Benchmarking - Tato metoda řízení kvality je založena na zlepšování učení se od druhých.

Big data - Přímý překlad tohoto pojmu z angličtiny do češtiny je veledata.

Big Five - Je pětifaktorový model základních rysů osobnosti. Emocionální labilita či stabilita, svědomitost či nesvědomitost, příjemnost či nevraživost, adekvátní či neadekvátní otevřenost vůči zkušenosti a společnosti, extraverze či introverze pracovníka.

Bija mantry - Bija znamená energii, setbu, základní sílu, onu sílu, která je za každým materiálním projevem.

Bön - Bön je původní duchovní tradice, která předcházela indickému budhismu.

Bossing - Bossing je druh mobbingu, který je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník „boss“ – předák, šéf.

Bushido - Mnoho publikací, které popisují vztah zaměstnanců ke svým zaměstnavatelům a firmě se v mnohém podobají kodexu, který ovlivnil vládnoucí elitu v historii.

CIO - Chief Information Officer - CIO - Ředitel IT

Citáty - Citáty a motta o koučinku, osobním a osobnostním rozvoji

Colorstrologie - Je 366 barev narozenin a 12ti měsíční průvodce, který vysvětluje vaši povahu a předurčení.

Corporate Social Responsibility, neboli CSR - Dnes ji překládáme nejčastěji, jako společenská zodpovědnost organizací a firem.

CRM - Customer Relationship Management neboli řízení vztahů se zákazníky.

CSR sociální odpovědnosti firem - (angl. corporate social responsibility, zkráceně CSR) obdobně jako koncept řízení diverzity nepředstavuje vynucené dodržování stanovených pravidel, zákonů či nařízení, nýbrž vychází z dobrovolného přesvědčení samotných podniků nebo organizací.

Curriculum vitae - Curriculum vitae je výraz pro životopis, který správně a strukturovaně shrnuje dosavadní vzdělání, praxi, jazykové znalosti a jiné dovednosti.

Čakra - Čakra (khorlo) kolo či kruh.

Čakry - Čakry, tedy energetická pole v těle a mají i určitou spjatost se žlázami s vnitřní sekrecí.

Chairing - Jde o specifickou formu neférových útoků na úrovni nejvyšších vedoucích, jakýsi souboj „o křeslo“.

Chatbot - Počítačový program určený ke automatizované komunikaci s lidmi

Cholerik - Cholerik je labilní extrovert. Jeho reakce není možno předvídat, protože i drobný podnět může přivodit explozi.

Determinismus - Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost, včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí.

Development centrum - Development centra jsou rozvojové programy, které jsou nejčastěji využívané pro personální rozvoj pracovníků.

Dharma - (čhö) Duchovní účení a duchovní cesta

Diverzita - Diverzita nicméně chápe odlišnost individualit jako spojující prvek, kdy prvotním úkolem konceptu diverzity je odlišnosti rozpoznat, pojmenovat a respektovat je.

Diverzity management - Anglické slovo diversity se do češtiny nejčastěji překládá jako různorodost nebo různost.

Dominance - Dominantní jedinec je obvykle sebejistý, přesvědčený o svých názorech, panovačný, agresivní, ctižádostivý a soupeřivý. Druhé ovládá skrze příkazy a přebíráním odpovědnosti.

Dress code - Dress code je celková součást image firmy.

Dušefluid - Vyzařující fluidum - viz. oduší.

Dzogčhen - Je považován za nejvyšší učení a praxi ve škole tibetského buddhismu Ňingma.

Emoční inteligence (EQ) - Emoční inteligenci lze chápat jako schopnost zvládat své emoce, ale také umění vcítění se do emocí ostatních.

Esplano - Buňka podstaty co nejméně hmotné, vlastnosti zářivé, nositel paměti a inteligence.

Etnicita - V současném pojetí se jedná o identifikaci jedince s určitým etnikem.

Executive search - Executive search je sofistikovaná služba, která je primárně zaměřená na vyhledávání nových manažerů pro libovolné firmy.

Extravert - Je typová vlastnost, která je z velké míry daná biologicky, je nám vrozena již od dětství.

Fatalismus - Je životní postoj nebo názor, založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je více méně definováno osudem.

Feedback interview - V organizaci feedback interview zajišťuje zhodnocení adaptačního období.

Feng Shui - Je tradičním čínským uměním a také vědou o životě v harmonii s okolním prostředím.

Firemní kultura - Je sdílená firemní filozofie, ideologie, hodnoty, předpoklady a názory, které odhalují souhlas s tím, jak rozhodovat a řešit problémy, jako způsob, jak se věci dělají v konkrétní firmě.

Flegmatik - Flegmatici bývají praktičtí realisté, upřednostňují spíše předvídatelné a jisté prostředí.

Flexibilita - Je schopnost přizpůsobit se a efektivně pracovat v různých situacích nebo s různými skupinami či jednotlivci.

Flow - Fenomén flow, který detailně popsal Mihaly Csikszentmihalyi, lze přeložit jako prožitek plynutí.

Fluktuace - Fluktuace je definovaná míra vyjadřující frekvenci odchodů zaměstnanců z organizace.

Fytoterapie - Lidové kořenářství a bylinkářství položilo základy moderní fytoterapie.

Gamifikace - Nová technika marketingu, ale i HR s cílem zvyšování zájmu klientů nebo zaměstnanců prostřednictvím užívání herních prostředků

GDPR - Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Gender - Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturami.

Gján mudra - Mudra podporuje koncentraci, takže je vhodná při učení. Pomáhá též proti lenosti.

Grow metoda - Tento model zdůrazňuje význam přizpůsobení a změny stylů koučování založených na potřebách a vnímavosti jednotlivců.

Headcount - Headcount popisuje počet zaměstnanců i počet volných míst k obsazení.

Hledání práce - Při hledání a výběru zaměstnání každý uchazeč prochází určitými etapami. Etapy hledání práce se nedají vždy definovat jako zcela univerzální. Průběh hledání práce se odlišuje v závislosti na zkušenostech a praxi uchazeče, ale i na jeho osobních prioritách. Proces hledání a výběru zaměstnání konkrétními uchazeči má určité etapy, můžeme uvažovat o určitých modelech, způsobech hledání pracovního místa.

Hodnocení a odměňování zaměstnanců - Informace o pracovní náplni a samotných požadavcích na pracovní výkon zaměstnance, představuje základ pro hodnocení pracovního výkonu a definuje, zda je pochopena náplň práce a její charakteristika

Holokracie - Jedním z nových přístupů v oblasti uspořádání organizace je holokracie.

HRM - HRM je zkratka pro anglický výraz Human Resources Management

Hypnóza - Stav uměle vzbuzeného spánku.

Introvert - Je typová vlastnost, která je z velké míry daná biologicky, je nám vrozena od dětství.

Inzerce práce - Inzerci nalezneme v tištěných nebo online médiích a jde o formu prezentace nabídky nebo poptávky volných pracovních pozic organizace.

IoT - Internet věcí - Je síť fyzických zařízení, která jsou vybavena ke komunikaci a sdílení dat.

Jin a Jang - Jin a jang jsou relativní termíny, které se používají pro srovnání všech věcí ve vesmíru, ale i životě.

JIT - JIT je také vnímán jako soubor zásad, nástrojů a technik, které firmě umožňují vyrábět a dodávat výrobky v malých množstvích a s krátkými dodacími lhůtami.

Job description - Job description popisuje pracovní místo.

Jógin - Jogínka - (Naldžorpa a Naldžorma) Je to muž nebo žena, kteří praktikují meditativní jógy.

Kaizen - V překladu toto spojení znamená „neustálé, nepřetržité zlepšování nebo také změna k lepšímu.

Kanban - Kanban především představuje nástroj pro řízení a zpracování materiálu v rámci výrobního systému.

Kariérní management - Základním pilířem pro kariérní management nám slouží rozvojové kariérní programy.

Karma - (Lä) Karma znamená, že život je předem daný, ale že podmínky vznikají jako důsledek dřívějších činů.

Karmické stopy - (Bagčhag) Každý fyzický, verbální nebo myšlenkový čin, který jednotlivec vykoná s jakýmkoli záměrem, sebemenší averzí či touhou, zanechává v proudu mysli stopu.

Komfortní zóna - Komfortní zóna je pojem, ale také stav, prostředí, ve kterém pracovník necítí napětí nebo námahu.

Kompetence - Kompetenci lze definovat jako schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v nějakých parametrech, které jsou dány prostředím firmy, a tímto způsobem dosahovat žádoucích výsledků.

Kompetenční model - Kompetenční model jsou přesným způsobem uspořádané vybrané kompetence.

Kompetenční pohovor a kompetenční interview - CBI, competency based interview, je nástrojem, který přivádí pracovníka k identifikování a analyzování minulých událostí a situací.

Konzultace - Konzultování je metoda vzdělávání na pracovišti nebo v rámci B2B a B2C vztahů.

Koučink - Koučink bychom mohli definovat, jako určitý způsob nedirektivního vedení lidí, který podněcuje jejich vnitřní osobní potenciál k samostatnému rozvoji, a to ve všech směrech.

KPI Key performance indicator - KPI znamená klíčový ukazatel výkonu a udává, podle čeho se bude vyhodnocovat konkrétní aktivita zaměstnance.

Krystalizace - Krystalizace se intenzivně zabývá rozvojem firemní kultury, hodnot, angažovanosti a štěstí, včetně lidských zdrojů a osobního rozvoje. Proces se ve svém základu silně opírá o krystalizaci lidských zdrojů a osobností – metodou nalezení vnitřního krystalu.

Lama - (Guru) /bla-ma/ Lama znamená doslova nejvyšší matka.

Leader - Leader je osobou, která má schopnost přimět lidi, aby ji následovali.

LIFO - LIFO je akronym z anglického slova = Last In First Out.

Linga mudra - Mudra Linga pomáhá v těle udržovat teplo, používá se také pro úlevu při nachlazení.

Loajalita - Loajalita vypovídá o profesionalitě, zkušenostech a zodpovědném přístupu zúčastněných stran v nějakém vztahu.

Loajalita zaměstnanců - Velké povědomí o zaměstnanecké značce a velmi pozitivní asociace s ní spojené vedou k preferenci a tedy i k věrnosti a loajalitě ke značce.

Lung - Prána - Lung je vzdušná životní energie, která je známa jako prána.

Magnetizmus - Živočišná či animální zářivá energie, kterou lze předat osobě méně magnetiské, a tak na ní působit vnucením svých idejí k vyléčení.

Machiavelistická inteligence - Machiavelistická inteligence dostala své po jmenování po známé osobnosti Niccola Machiavelliho.

Manipura - Třetí čakra - Velmi důležité centrum našeho vlastního „já“.

Mantra - Magický zvuk, který pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce.

Mateřská dovolená a návrat do zaměstnání - Mateřská dovolená patří do skupiny důležitých osobních překážek v zaměstnání. Po jejím skončení na ni může navazovat rodičovská dovolená.

Megatron - Stavební jednotka hmoty z druhu pyrotonů tvořící zářivé fluidum magnetizmu.

Měkké dovednosti - Měkké dovednosti, také známé jako soft skills jsou lidské dovednosti v oblasti chování.

Melancholik - Více než ostatní temperamenty zakouší zemskou tíži, tlaky života a vnější omezení.

Mentor - Mentor je člověk, který pomáhá, radí, školí. Mentorem je vždy zkušený pracovník nebo odborník, specialista v dané oblasti.

Mentoring - Mentorování je neformální způsob vzdělávání.

Mineralterapie - Léčení esenciálními minerálními a vitamínovými prvky ve výživě.

Mobber - Mobberem může být za jistých okolností každý z nás, protože v každém z nás je skrytá agrese.

Mobbing - Mobbing zahrnuje systematické, cílevědomé a opakované útoky jednotlivce či skupiny na určitou osobu.

Mobilita - práce na dálku - Práce vykonávaná mimo prostory zaměstnavatele.

Model kompetencí - Kompetenční model jsou přesným způsobem uspořádané vybrané kompetence.

Morální inteligence - Mezi rysy této inteligence patří spravedlnost, zodpovědnost vůči sobě i ostatním, sebeovládání, důstojné jednání a smysl pro povinnost.

Motivační složka mzdy - To čím firma odměňuje a motivuje pracovníka za jeho práci a pracovní nasazení se nazývá motivační složkou.

Mudry - Slovo mudra pochází ze sanskrtu a znamená pečeť.

Muladhara - první čakra - Je též nazývána čakra kořene, neboli základní čakra.

Mystika - Prožívání, okoušení, poznávání božských věcí, pravd a skutečností, upínání zraku na paprsek neomezeného světla, jehož zdrojem je Bůh.

Mzdové účetnictví - Mzdové účetnictví je obvykle účetní agenda zahrnující výpočet mezd zaměstnanců. Zahrnuje evidenci jejich daní, odvodů, srážek a ostatní evidenci.

Nábor - Nábor je specializovaný proces, obvykle realizovaný HR pracovníkem nebo agenturou, ve kterém dochází ke hledání vhodných lidí na otevřené nebo plánované pracovní pozice.

Narcismus - Narcismus - sebeláska s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení.

Nepotismus - Jedná se o formu protekce v rodinných firmách.

Oduší - Zářivé fluidum, zvláštní sloučenina sitonů zářivé energie.

Onboarding - Onboarding je proces nástupu a adaptace nového zaměstnance.

Organizační struktura - Organizační struktura a její popis jednotlivých pracovních míst pro vedení organizace představují základní kameny o činnosti týmů a jednotlivých pracovníků.

Osobní pohoda (well being) - Téma osobní pohody se stalo v posledních letech známým termínem. Pojem well-being označuje stav lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě a k okolnímu světu.

Osobní značka - Pokud mluvíme o osobní značce, tak vždy o značce jednoho konkrétního člověka. Stejně jako značka firmy nebo organizace je osobní značka budována vždy vědomě.

Otcovská dovolená - Otcovská dovolená je dovolenou určenou výhradně pro otce a to na na několik dní v prvních týdnech života jeho dítěte.

Outplacement - Outplacement je proces, ve kterém organizace nebo konzultančí firma aktivně pomáhá propuštěným pracovníkům z důvodu reorganizace, likvidace společnosti apod.

Paternalismus - Paternalismus se vyznačuje přesvědčením nadřazené osoby, že ona sama ví, co je pro podřízenou osobu nejlepší.

Personalistika - Personalistika obsahuje témata náboru zaměstnanců a jejich získávání, adaptace, stabilizace, hodnocení a odměňování, vzdělávání a rozvoj pracovníků.

Personální agentura - Personální agentura funguje jako forma propojení mezi kandidáty a zaměstnavatelem.

Personální audit - Personální audit je pojem pro jednorázovou a obvykle komplexní analýzu lidských zdrojů dané organizace.

Personální rozvoj zaměstnance - Rozvoj pracovníka by měl být umožněn každému zaměstnanci. Personální rozvoj lze uchopit jako vzdělávací zážitky, rozvojové aktivity, během nichž pracovníci i skupiny získávají další znalosti, dovednosti a také hodnoty, případně rozvíjí své chování. Rozvoj zaměstnance také závisí na procesu jeho učení.

Pohypnotická sugesce - Přikaz daný během hypnózy k dalšímu neuvědomělému jednání.

Popis pracovního místa - Popis pracovního místa tvoří definovanou specifikaci pracovního místa nebo také specifikaci požadavků na práci.

Povolání a volba povolání - Povolání není obvykle chápáno jako prosté vykonávání práce, ale očekává se, že vám bude také přinášet radost a potěšení.

Praktická inteligence - Praktická inteligence jako schopnost řešit špatně definované problémy vyskytující se v každodenním životě.

Prán mudra - Zlepšuje imunitu a zvyšuje vitalitu, posiluje tělo i duši.

Prithiví mudra - Vyvažuje prvek země, čímž odstraňuje fyzickou slabost.

Propouštění zaměstnanců - Propouštění zaměstnanců je personální činnost.

Protonace - Prostorový element, který do sebe pojímá veškerou duševní a fyzickou činnost.

Protosplano - Přijímač uvolněných myšlenek.

Průmysl 4.0 - Je označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce.

Průvodní dopis - Průvodní dopis je v podstatě zjednodušená forma dopisu, v němž uchazeč o zaměstnání vysvětluje pracovníkovi organizace, obvykle HR, o jakou pozici má zájem

První dojem - Efekt primarity také znám jako efekt prvního dojmu je tendence vnímání první informace o osobě intenzivněji než informace pozdější.

Příprava na pohovor - Příprava na pohovor je přípravná fáze před interview a slouží ke sběru informací, tréninku sebeprezentace a analýze pracovního místa.

Psychoanalýza - Léčení technikou odhalování nevědomých psychických komplexů.

Psychodiagnostika - Psychodiagnostika je soubor metod a postupů, které se zabývají vlastnostmi osobnosti, jeho aktuální stavem a potenciálními možnosti dalšího rozvoje.

Psychometrie - Zření do minulosti.

Pyroton - Shluk sitonů.

Recruitment - Recruitment označuje v oboru personalistiky nábor nových zaměstnanců do firmy.

Regrese - Zpětný pochod, postup.

Reiki - Význam japonského slova rei-ki je univerzální a léčivá energie

Rodičovská dovolená - Rodičovská dovolená patří do skupiny důležitých překážek v zaměstnání, jejím účelem je především péče o dítě.

Rotace práce - Rotace práce je další forma vzdělávání v organizaci.

Řízení lidských zdrojů - Mezi hlavní charakteristiky řízení lidských zdrojů patří celkové propojení strategie organizace a strategie lidských zdrojů.

Sahasrára - Sedmá čakra - Nejvýše posazená čakra, je umístěna nahoře, nad temenem naší hlavy

Sangvinik - Sangvinik je spojován s elementem vzduchu. Stejně jako vzduch je ho všude plno a nikde nevydrží příliš dlouho.

Shaming - Jedná se o otevřený a neférový útok především na „pověst“ jednotlivce, skupiny nebo organizace na veřejnosti.

Siloton - Stavební jednotka hmoty z druhu pyrotonů, tvořící fluidum oduší a uvolňující se při myšlení z esplanových buněk.

Siton - Nejmenší částečka hmoty.

SMART metoda - Je pomůcka používaná v projektové řízení a také v koučinku pro stanovení úkolů.

Sociální inteligence - Jedná se o inteligenci, která zahrnuje schopnost vycházet s jinými lidmi, ovlivňovat druhé, pamatovat si tváře a jména druhých lidí, dále o správné chápání norem a pravidel společenského chování a autentický způsob chování.

Staffing - Jedná se o útoky zaměstnanců na vedoucí pracovníky nebo vedení.

Stalking - Znamená obtěžování, pronásledování za pomoci telefonního teroru, výhrůžek násilím a veřejných scén.

Strategie firemní kultury - Strategie řídí zaměření a směr, zatímco kultura je emocionální a má své prostředí, ve kterém žije nebo umírá strategie společnosti.

Submisivita - Submisivní jedinec je podřídivý, mírný, poslušný, navenek přizpůsobivý, tolerantní k druhým, manipuluje nesamostatností a vyžadováním podpory

Sútra - Sútra (do) Sútry jsou texty složené z učení, která pocházejí přímo od historického Buddhy.

Svadhisthana - Druhá čakra - Druhá čakra se nachází na úrovni podbřišku dva prsty pod pupkem a její páteřní umístění je v horní části kříže nad prvním bederním obratlem.

Syndrom zhýčkaného dítěte - Tento problém se týká hlavně rodičů, kteří jsou oba zapojeni v jejich firemním životě a pro mnoho starostí souvisejících s podnikáním nemají čas na své potomky.

Talent management - Systém managementu, v kterém jsou hledáni, rozvíjeni a udržován zaměstnanci s nadprůměrnými vlastnostmi, tzv. talenti.

Tantra - (Gjü) Stejně jako sútry jsou tantry učení buddhů, ale mnohé z nich byly uznovu objeveny jóginy tradice term.

Teambuilding - Teambuilding je nástroj týmové spolupráce.

Telepatie - Působení jedné osoby na druhou při předávání vlastních myšlenek a citů bez účasti smyslových orgánů.

Terraterapie - Léčba zeminou, hlínou nebo jílem je totéž jako pojmenování novější a odbornější - terraterapie.

TQC - TQC, což znamená Total Quality Control je absolutní kontrola kvality.

Tradiční čínská medicína - Principy čínské medicíny vycházejí z filozofie taoismu, konfucianismu, později i buddhismu.

Transcendence - Myšlený svět věcí o sobě, tedy svět bytostí, ležících za mezí zkušeností (Bůh, duše, atom, hmota, síla).

Týmová práce - Pracovník s touto kompetencí prokazuje významnou aktivitu ke spolupráci s ostatními, chce být součástí týmu.

Višuddhi - Pátá čakra - Nazývána také krční čakrou.

Vitalizmus - Učení o životní síle, podle něhož se jevy vznikající v živočišném organizmu vysvětlují existenci zvláštního životního počátku, vlastního jen živým tělům a nepodrobeného zákonům fyziky a chemie.

Vůle - Žádost, k níž se pojí vědomé já, že čeho žádáme, je možné dosáhnout.

Výběr zaměstnanců - Aby byl výběr zaměstnance a celý náborový proces úspěšný, je nutné dobře poznat prostředí celé organizace, její kulturu, náplň pracovní pozice a také předpoklady, které by měl úspěšný kandidát splňovat.

Zaměstnání - Zaměstnání je činnost - práce, kterou zabýváme a pomocí které vyděláváme na své živobytí.

Získávání a výběr zaměstnanců - Proces náboru zaměstnanců je jedním z klíčových procesů, který přímo ovlivňuje, jaké budeme mít v organizaci lidi a jaká bude jejich kvalita.

360° Zpětná vazba - 360° zpětná vazba je v posledním období často používanou metodou pro hodnocení zaměstnanců.

Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku