Trh práce 4.0.

11.05.2017/Personalistika Pro některé z vás je to možná nová zpráva, ale v horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí nebo k výrazným změnám v jejich náplni, stejně tak ale z důvodu určité rovnováhy dojde k rozšíření jiných profesí, zejména ve službách a ke vzniku zcela nových činností, jejichž zaměření a obsah je zatím obtížně popsatelný.

Doposud realizované propočty o zániku a vzniku pracovních míst se liší dle různé metodiky. V rámci České republiky je odhadován v horizontu 10-20 lez zánik 20 % pracovních míst a v 50 % dojde k výrazným změnám v jednotlivých pracovních náplních. Bude ohroženo 600 000 pracovních pozic a u 1 800 000 pracovních pozic se výrazně změní jejich náplň. Ohrožené skupiny na trhu práce 4.0 budou skupiny, které se budou hůře potýkat se změnami. Jedná se o skupiny osob nad 50 let, osob s nižší kvalifikací a rodiny s malými dětmi, s ohledem na zaměstnávání žen.

První vlna

Je odhadováno, že v první vlně bude zasažena většina profesí v dopravě a logistice a také výrazná část podpůrných a administrativních zaměstnanců. Pracovní síla ve výrobě zaznamená také výrazné změny tam, kde lze využít chytřejší stroje. Dále bude zasažena oblast služeb, prodeje a stavebnictví. Po první vlně přijde stagnace a celkové zpomalení, nicméně bude nadále docházet k vývoji v oblastech, kde se obtížně nahrazuje lidské jednání, emoce a tvorba. V dlouhodobé perspektivě je možné očekávat další vlnu, která bude pod taktovkou umělé inteligence a samoučících se zařízení a strojů, které budou plně nahrazovat nebo doplňovat lidskou práci a rozhodování a pozor, již se budou týkat těch nejvíce specifických, kvalifikovaných a sofistikovaných pracovních činností.

Nezaměstnanost

Stálé zrychlování a celá řada technologických změn a nesouladů a nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po profesích a kvalifikacích přinese tendence ke zvětšování skupiny, která se nestačí přizpůsobovat a hrozí ji, že dlouhodobě zůstane mimo trh práce 4.0. Tento jev bude mít velký dopad na společnost jako celek. Bude velice důležité nacházet nové formy spolupráce, rekvalifikací a pracovního uplatnění těchto skupin na trhu práce 4.0.

Algoritmy

Nové technologie povedou zejména k nahrazování rutinních činností a prací, které jsou vykonávané podle daného a neustále se opakujícího postupu, který lze jednoduše algoritmizovat. Celá řada činností, které jsou manuální zaniknou nebo budou výrazně zasaženy algoritmizovanou činností.

Kreativita

Naše kreativní inteligence spojená s tvorbou, vymýšlením a realizací originálních řešení, stejně jako sociální inteligence, vyjednávání a přesvědčování, ale i s poskytováním péče pro ostatní, tyto všechny oblasti budou jednoznačně na vzestupu. Budoucí manažeři, ale i podnikatelé budou potřebovat lepší schopnost vedení lidí a týmů, schopnost samostatného rozhodování a komunikace. Bude velký tlak na schopnost převzetí rizika a zvládaní prostředí nejistoty a změn. Kreativita bude novým tématem v prostředí inovací a zejména schopnost přicházet s kreativními řešeními bude klíčová.

Kreativita, schopnost rychle se učit a přizpůsobovat změnám a inovacím, jsou nová témata trhu práce 4.0.

Poptávka versus nabídka

V roce 2030 se již bude ucházet o práci o cca 800 000 osob méně než v roce 2017 a dojde ke výraznému snížení nabídky pracovních míst o cca 700 000. Na základě tohoto zjištění lze očekávat, že na trhu práce dojde k převisu nabídky nad poptávkou. Situace na trhu práce bude o to více ovlivňována mírou nesouladu a nerovnováhy mezi nabízenými a požadovanými znalostmi a dovednostmi. Je tedy více než důležité detekovat příležitost na trhu práce 4.0. a tvořit studijní obory na základě zpětné vazby z průmyslu a dalších oborů.

Učit se a vzdělávat

Klíčová je a bude schopnost učit se celý život, aktivně vyhledávat informace, využívat sebevzdělávání a dostupné nové technologie, internet, sociální média. Bude stoupat role kreativního přístupu k řešení problémů, samostatnosti, odpovědnosti a také etiky. Budoucí nároky na konkrétní znalosti a dovednosti je obtížné odhadovat, neboť je dost pravděpodobné, že se objeví zcela nové trendy a technologie.  Pro trh práce 4.0 bude třeba zlepšit sociální a technické dovednosti pracovníků. Vzrůstá potřeba flexibility individualizace pracovních náplní. To přináší nutnost celoživotního vzdělávání a průběžného doplňování kvalifikace. Klíčovou konkurenční výhodou organizací se stává kultura a kariérní rozvoj, včetně vzdělávání. Schopnost se celý život vzdělávat bude klíčová především z pohledu jednotlivců na trhu práce 4.0., neboť nebude možné si celý život vystačit se stejnými dovednostmi a znalostmi. Kdo se nepřizpůsobí nebude mít na trhu práce 4.0 místo.

Robotika

V horizontu 10 let lze očekávat, že budou nadále potřebné zejména dovednosti v oblasti mobilních zařízení a mobilních aplikací, cloudů, zpracování velkých dat, využívání internetu věcí a také rozvoje sdílené ekonomiky. Dále bude výrazně stoupat potřeba dovedností v oblastech robotiky, autonomní dopravy, nových materiálů a energetických systémů. Rozvoj robotizace povede k dalšímu snižování fyzické náročnosti práce, ale také ke zlepšování parametrů pracovního prostředí, snížení úrazovosti a nemocí. To, čeho se nejvíce obáváme, je dopad na psychické zdraví zaměstnanců, protože tato oblast i nadále vykazuje nedobrý vývoj. Psychická rovnováha a zdraví, které souvisí s prací je ovlivňováno zejména stresem z důvodu nerovnováhy, mezi požadovaným úkolem a individuálními schopnostmi, ale také vztahy na pracovišti, přístupem nadřízeného a nově i spoluprací s roboty. Schopnost spolupráce s roboty je nově dalším prvkem schopnosti týmové práce.

Ženy versus muži

Více ohroženou skupinou na trhu práce 4.0 jsou ženy ve srovnání s muži. U žen je častější nezaměstnanost a nižší úroveň IT gramotnosti. Ženy si také jako obor svého vzdělání méně často volí technické obory, po kterém je trhu práce vysoká poptávka a v budoucnosti se očekává její růst. Je na celkovou úvahu, jak výrazněji zapojit ženy do čistě mužských pracovních oblastí. Problém síly a namáhavých činností již není překážkou.

Pracovní úvazky

Výrazné změny zaznamená i forma pracovních úvazků, kdy pracovní smlouva na dobu neurčitou ztratí své postavení standardní formy zaměstnání a bude nahrazována novým druhem pracovní spolupráce, jako je home office a různé sdílené online platformy. Častější možností pracovního uplatnění se stane tzv. sebezaměstnávání, které bude s využitím IT technologií jednodušší a budou jej využívat pracovníci ve stále větší škále profesí a činností. Každý bude moci nabídnout své schopnosti více zaměstnavatelům najednou, což mu bude poskytovat více příležitostí k zefektivnění práce, zvýšení příjmů a v neposlední řadě k získání nových zkušeností. Lze predikovat, že výhledově dojde ke zkrácení rozsahu pracovní doby ze stávajících 40 hodin týdně na nižší počet hodin a tím i k obecnému zlepšení podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Zdroje:

 

 


Rodinna firma poradenstvi
Interim managament

Přečtěte si také
03.12.2018/Osobní rozvoj Jak na konstruktivní kritiku?

Je velmi snadné pokusit se dát někomu konstruktivní kritiku, ale není vždy snadné ji přijmout. Trvá to spoustu trpělivosti a sebevědomí, abychom mohli udělat krok zpět a podívali se na to, co a jak děláme, uznat to co děláme špatně a pak přijmout radu nebo doporučení.

01.11.2018/Osobní rozvoj Jaké dovednosti budete potřebovat v roce 2020?

Možná se dá říci, že lidstvo zaznamenalo nejvíce technologického pokroku za posledních 100 let. Z tohoto důvodu se dovednosti, které vyžaduje naše povolání, neustále vyvíjejí. Lidé nyní pracují v zaměstnání, které před 20 lety neexistovalo. Vysoké školy připravují studenty na zaměstnání, které dnes neexistují a někdy připravují na zaměstnání, které již nebude existovat.

29.10.2018/Kariérní a kariérové poradenství 10 kroků ke tvorbě vaší úspěšné osobní značky

Vaše osobní značka sděluje vaši hodnotu světu - nejen potenciálním zaměstnavatelům, ale prakticky všem. Osobní značka je dnes naprosto nezbytná pro osobní rozvoj, kariérní postup, a dokonce i pro vás samotné. Vyjádření toho, kdo jste, co děláte a proč to děláte, vám pomůže postavit se k úspěchu a otevřít dveře nové kariérní příležitosti.Chcete pomoci dosáhnout svých kariérních a podnikatelských snů?

Zanechte mi váš email a já vás budu pravidelně zásobovat tipy pro váš úspěch.

Nebo mi zavolejte na +420 605 733 267
a domluvme si schůzku